App Agritech

Ứng dụng phát triển chuỗi nông nghiệp số

Có thể theo dõi và truy lại chính xác được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình hình thành ra nó trong chuỗi cung ứng.

App Agritech